Algemene Voorwaarden Social Handprint.com 

 1. Definities
  • Aanbieder: MAEXchange B.V handelend onder de naam Social Handprint.com, die via een website tegen betaling een impactvisualisatie aanbiedt, gevestigd aan de Burgemeester van Karnebeeklaan 10, 2585 BB, Den Haag, KvK registratie 57493340.
  • Klant: De rechtspersoon die ten behoeve van zakelijke doeleinden de Social Handprint afneemt.
  • Social Handprint: De impactvisualisatie van een bedrijf in een rapport weergegeven
  • Account: Het persoonlijk door de klant aangemaakte account
  • Register: Lijst van bedrijven die impact maken en mee doen aan een benchmark
  • Website: www.socialhandprint.com
 1. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website, alsmede op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen
  2. Van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht
  3. De aanbieder heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze zullen direct op de website worden aangepast. 
 2. Het aanbod
  1. Na betaling en invulling van de gegevens door de klant maakt aanbieder de Social Handprint van de klant
  2. De klant ontvangt de Social Handprint in een rapport
  3. De Social Handprint wordt opgeslagen in het Social Handprint register van aanbieder. Het register wordt gebruikt voor geanonimiseerde benchmarks
  4. De Social Handprint van de klant blijft gedurende 5 jaar in het register
 3. Overige
  1. De bedrijfsgegevens van de klant kunnen door aanbieder anoniem gebruikt worden voor benchmarks
  2. De persoonlijke gegevens zullen gebruikt worden voor contact en mailings met de klant. Het verdere gebruik van de persoonlijk gegevens staan in de privacy policy
 4. Betaling
  1. Voordat een Social Handprint gemaakt wordt, betaalt de klant per Ideal het totale bedrag
  2. Na betaling ontvangt de klant de Social Handprint
  3. De klant ontvangt van MAEXchange BV een factuur met de kosten van de Social Handprint en de BTW
 5. Privacy
  1. Klant verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de privacy policy van de aanbieder
  2. Iedere klant heeft het recht op informatie omtrent zijn opgeslagen gegevens en het recht om deze gegevens te laten verwijderen. 
  3. De Social Handprint data van de klant blijft gedurende 5 jaar in het register van aanbieder
 6. Geheimhouding
  1. Alle data worden uitsluitend gebruikt voor het maken van de Social Handprint en ten behoeve van geanonimiseerde benchmarks. De data zal op geen enkele manier gedeeld worden met derden.

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van SocialHandprint.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door SocialHandprint.com. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 1. Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SocialHandprint.com is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SocialHandprint.com.

Geen garantie op juistheid.

 1. Indien van toepassing:

SocialHandprint.com streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SocialHandprint.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van SocialHandprint.com op deze pagina.