MAEXchange BV (MAEX)

Social Handprint is een merk van MAEXchange BV

Datum: 19-01-2024

MAEXchange BV, gevestigd aan de Burgemeester van Karnebeeklaan 10, 2585 BB Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor Social Handprint.com zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

www.socialhandprint.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

MAEX is zich ervan bewust dat je als gebruiker vertrouwen stelt in onze dienstverlening. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

Op deze pagina laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen als je de Social Handprint website bezoekt, de MijnAccount gebruikt, en/of via de website een Handprint Impuls aanvraagt. Ook leggen we uit waarom we deze persoonsgegevens verzamelen. Zo begrijp je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten en diensten die worden aangeboden door of via MAEX.

MAEX respecteert jouw privacy en draagt naar beste kunnen zorg voor de behandeling van persoonsgegevens zoals dat geregeld is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor vragen over het privacybeleid kun je altijd contact met ons opnemen via: info@maex.nl onder vermelding van “privacy”.

A Verzamelen van informatie en de manier waarop we deze gebruiken

De volgende typen gegevens worden verzameld.

Accountgegevens
Wanneer je je registreert voor je account, worden jouw persoonlijke gegevens gevraagd. Dit betreft informatie die nodig is om je te kunnen identificeren, waaronder je naam en e-mailadres. Om een Handprint Meting te kunnen maken worden bedrijfsgegevens gevraagd.

Bij het aanvragen van een Handprint Impuls vragen we aanvullende gegevens om een aanvraag te kunnen beoordelen en bij toekenning van een Impuls (=donatie) te kunnen uitbetalen.

Cookies
Wanneer je de website en/of je account bezoekt/gebruikt worden cookies naar je device (computer, mobiele telefoon, tablet, etc.) verstuurd. Een cookie is een stukje informatie dat bijvoorbeeld gebruikersinstellingen kan bevatten. Bij een volgend bezoek aan de website en/of je account worden deze gebruikersinstellingen herkent door middel van deze cookies. Cookies vergroten je gebruiksgemak en zijn noodzakelijk voor de werking van de beveiligde omgeving van je account.

Log-bestanden
Wanneer je de website en/of je account opent via een browser, wordt automatisch informatie opgeslagen op de server. Deze log-bestanden bevatten gegevens als jouw webverzoek, interactie met de je account, je IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van je verzoek en cookies waaraan je browser of account kan worden herkend.

Gebruikerscommunicatie
Wanneer je e-mail of berichten stuurt vanuit de website is het mogelijk dat we de berichten bewaren om jouw vraag te beantwoorden en onze service en functionaliteit van de je account omgeving te verbeteren. We kunnen je e-mailadres gebruiken om je berichten te sturen over Social Handprint.

Persoonsgegevens die worden gebruikt voor bovenstaande doeleinden of daarmee samenhangen worden bewaard conform de geldende wettelijke bepalingen. Bovendien zullen jouw persoonsgegevens nooit zonder jouw toestemming ter beschikking worden gesteld of verkocht aan derden.

Voor welke doeleinden zal Social Handprint.com jouw informatie gebruiken?
Met de aanmaak van een account en jouw organisatiepagina zet je je organisatie op de kaart. Indien je akkoord gaat met publicatie wordt jouw Social Handprint zichtbaar en de activiteiten die je per SDG uitvoert. De waarde in euro’s is alleen voor jouw organisatie beschikbaar via de pdf van je Social Handprint in het dashboard.

  • Wij kunnen na aanmelding in je account met je communiceren, je nieuws sturen, je uitnodigen om deel te nemen aan bijeenkomsten die wij zelf of samen met partners organiseren om de sector van initiatieven te versterken.
  • Wij blijven verder ontwikkelen en alle nieuwe functionaliteiten worden ten gunste van jouw organisatie ontsloten als je eenmaal aangemeld bent.
  • Door aanmelding van je organisatie op Socialhandprint.com, ga je ermee akkoord dat alle informatie die je over het initiatief verstrekt aan Socialhandprint.com kan worden gebruikt door MAEX, Socialhandprint.com en Kracht in NL ten behoeve van het verrichten van (geanonimiseerd) onderzoek en lobbying en dat deze informatie kan worden gekoppeld aan websites van derden ten behoeve van het werven van financiering (in de vorm van bijvoorbeeld subsidies of donaties), materialen en t.b.v. de invulling van andere behoeften van initiatief.
  • Het staat Socialhandprint.com vrij de aangeleverde informatie over de organisatie (geheel of gedeeltelijk) te plaatsen op Socialhandprint.com of aan Socialhandprint.com gekoppelde filters voor steden, gebieden en thema’s. Bedrijven kunnen aangeven dat ze niet op de platforms zichtbaar willen worden.

B Delen van gegevens

Gegevens worden in beginsel niet gedeeld met derde partijen, tenzij:
• je hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, of
• dit noodzakelijk is voor het beoordelen van een Impuls(donatie)
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

C Beveiliging van gegevens

We treffen passende beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot, of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Hieronder vallen beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van MAEX/Social Handprint. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en kunnen bij overtreding worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen.

D Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt je gegevens grotendeels inzien in je account. Je kunt verdere verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@maex.nl, onder vermelding van “privacy”.

Daarnaast heb je altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

E Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd als er bijvoorbeeld ten behoeve van de werking van website en/of je account aanleiding voor is of wanneer er hier door aanpassingen in wet- en regelgeving aanleiding voor is. We zullen alle wijzigingen van het privacybeleid publiceren op de website en/of je account.