Een tegen armoede

Inleiding Stichting Rumi is een non-profit organisatie en is gevestigd in Den Haag. De stichting is opgericht in januari 2017 voor en door de vluchtelingen en migranten en heeft als doel het bevorderen van maatschappelijk welzijn van volwassenen, door middel van advisering van begeleidende organisaties, individuele en groepsdoelgroep...

planvorming, operationele uitvoering van de begeleiding (zowel strategisch, tactisch als operationeel). Stichting Rumi streeft ernaar om mensen, genoemd in de doelgroep, te helpen om hun eigen kracht te ontwikkelen en zelfredzaamheid te creëren. Hierin is het behalen van volwaardige deelname aan de samenleving het uiteindelijke doel. Stichting Rumi Stichtingsvorm : Non-profit Contactpersoon : Mevrouw. S. Sassani (Voorzitter) Projectleider : Arif Gaspersz Activiteiten Locatie : Hoefkade 602, 2526 CM Den Haag IBAN : NL32 ABNA 05408983 68 Telefoonnummer : 06 4201 6695 E-mail : info@stichtingrumi.nl Website : www.stichtingrumi.nl Organisatiekenmerken - De hulpverlening vanuit Stichting Rumi is cultuur sensitief, maatwerk en integraal; - Stichting Rumi is gespecialiseerd in de specifieke hulpvraag van migranten en vluchtelingen; - Stichting Rumi ziet zijn diensten niet als vast gekaderd aanbod van begeleiding en activiteiten. De hulpverlening kan ook in diverse talen aangeboden worden, dit maakt cliënt gericht werken mogelijk; - De hulpverlening vanuit Stichting Rumi is systeemgericht; - De hulpverlening is out-reachend. Er kan meegegaan worden naar instanties of scholen om een culturele vertaalslag te maken tussen instantie en cliënt; - De hulpverlening is oplossingsgericht. Er wordt samen met de cliënt en zijn of haar netwerk doelen gesteld zodat de cliënt zelf of samen met het netwerk door kan; - De eigen kracht van is het 1-op-1 begeleiden van een cliënt met een hulpvraag. Dit kan een verscheidenheid aan functionele en gedragsproblemen zijn, die een resultaatgerichte oplossing behoeven; - Bij Stichting Rumi zijn we persoonlijk betrokken bij onze cliënten. Elke cliënt krijgt een of twee eigen hulpverleners waarbij een vertrouwensrelatie tussen cliënt en begeleider als basis dient. De hulpverlener is als coördinator en aanspreekpunt verantwoordelijk voor de begeleiding van de cliënt en wordt ondersteund vanuit de opgebouwde ervaring binnen onze organisatie; - Samen met de cliënt kijken we naar de mogelijkheden en zoeken we naar mogelijke oplossingen voor de hulpvragen. De hulpverlener werkt vanuit het kantoor of outreachend en biedt begeleiding bij praktische zaken. Er wordt met de cliënt gewerkt aan het functioneren binnen de maatschappij en het vergroten van de zelfredzaamheid; - De begeleiding wordt methodisch aangeboden en kan gericht zijn op ondersteuning bij praktische zaken en intensieve begeleiding bij complexe problematieken. De hulpverlening vanuit Stichting Rumi is vraaggericht. Naast individuele begeleiding bieden we ook gezinsbegeleiding; - De hulpverlening van Stichting Rumi is gericht op verschillende levensgebieden en integraal: 1. Sociaal functioneren (hoe verloopt integratie, sociale contacten); 2. Psychisch functioneren (hoe is het welbevinden van cliënt); 3. Lichamelijk functioneren (hoe is de fysieke gezondheid en zijn de hygiëne); 4. Financiën en praktische zaken, dagbesteding (hoe verloopt opleiding, (vrijwilligers)werk, dagactiviteiten, vrije tijd); 5. Opvoeding en verzorging; 6. Relatie en seksualiteit; Wij werken aan onze doelstelling door: - Het geven van NT2-onderwijs; - Beantwoorden van sociaal-maatschappelijke vraagstukken voor migranten in het algemeen; - Plannen en organiseren van sociaal-maatschappelijke programma’s; - Bieden van sociaal-maatschappelijk werk en dienstverlening; - Houden van individuele en/of groepsspreekuren en themadagen; - Maken van persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP); - Bieden van Professionele middelen ter ondersteuning van stress en/of traumaverwerking; - Bieden van psychische hulpverlening; - Werkfit maken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; Missie Stichting Rumi gelooft dat iedereen, met de juiste begeleiding en de juiste benadering, in staat is zelf actief mee te doen in de Nederlandse samenleving. Stichting Rumi draagt actief bij aan een maatschappij zodat mensen: 1. In hun eigen kracht staan en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling; 2. Aansluiting vinden in een veranderende wereld; 3. Werken aan zelfstandig functioneren en stappen nemen naar actief burgerschap en betrokkenheid; Wij vinden het belangrijk dat iedereen een betekenisvol leven ervaart en een waardevolle plaats in de maatschappij inneemt. Onze persoonlijke aanpak is het resultaat van de unieke samenwerking tussen de deelnemers, professionals en vrijwilligers. Vanuit onze humanitaire waarden, instelling en door onze oprechte nieuwsgierigheid naar de ander wordt iedereen gezien ongeacht diens geloofs- of levensovertuiging. Wij zijn trots op onze unieke ‘eigenwijze’ manier van handelen, gaan geen uitdaging uit de weg ondanks dat deze soms dwars staan op externe krachten. Visie Stichting Rumi is het inspirerende voorbeeld van hoe juiste hulpverleend wordt vanuit respect, verbinding, gelijkwaardigheid, samenwerking en bekommernis om de ander. We zijn ervan overtuigd dat iedereen, met de juiste begeleiding en de juiste benadering, in staat is zelf perspectief te creëren en eigen kansen creëert. Met acceptatie van ieders mogelijkheden laten wij mensen naar eigen inzicht hun positie bepalen binnen de Nederlandse samenleving voor een waardig leven en levensgeluk. Wij streven naar een samenleving waarin stigma’s achterhaald zijn en waar oog is voor de waarde van ieder mens. Waar alle doelgroepen op een sociaal-maatschappelijke wijze meedoen, meeleven, meeverdienen en groeien. In een wereld die alsmaar complexer, chaotischer en individualistischer wordt, maken we het verschil met en voor onze doelgroep. Onze ervaringen en diensten Stichting Rumi heeft sinds 2017 ervaring met de integrale coaching en begeleiden van statushouders en migranten. Wij beschikken over (gediplomeerde en gecertificeerde) vrijwilligers. Tevens begeleiden we stagairs met diverse sociaal-maatschappelijke opleidingen en achtergronden. Wij dragen (inter)actief bij aan een maatschappij zodat mensen in hun eigen kracht staan en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en aansluiting vinden in een veranderende wereld. Wij vinden het belangrijk dat mensen werken aan hun zelfstandig functionering en stappen nemen naar actief burgerschap en betrokkenheid. Stichting Rumi biedt onderstaande diensten: - Participatie coaching - Loopbaanbegeleiding - Job Coaching - Life Coaching - Counseling (gesprekstherapie) - Mentor programma - Taalmaatjestrajecten - Buddy trajecten - Organiseren van diverse sociaal-maatschappelijke themadagen - Maatschappelijk spreekuur - Ontwikkelen en verzorgen van diverse trainingen en workshops zoals (Sollicitatietraining, Personal branding, Interculturele communicatie, Assertiviteitstraining, EVC-training, Empowerment) - Tolken Inleiding projectplan “Een tegen armoede” Armoede in Nederland Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier armoede. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede hebben. De armoede uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs. In 2021 leefden ruim 900.000 mensen in een huishouden onder de lage-inkomensgrens, van wie 376.000 al ten minste vier jaar achtereen. Onze constatering is dat wij in Nederland al snel van armoede spreken terwijl mensen wel een laptop of een pc met internet hebben en/of een abonnement op tv en/of telefoon en soms zelfs een sportclub met subsidie kunnen betalen. Armoede is enerzijds een persoonlijk gevoel en anderzijds een in geld uit te drukken begrip. Bij een inkomen onder de lage-inkomensgrens spreekt het CBS van een huishouden met een laag inkomen of van een huishouden met risico op armoede. Wij zien dat wij in Nederland vooral te maken hebben met individuele armoede. Individuele armoede betekent dat niet het hele land in armoede is, maar een gedeelte van de bevolking. Dit kan ontstaan doordat mensen hun baan kwijtraken, door ziekte of door schulden (bijvoorbeeld met verkeerd koopgedrag in het verleden door het te gemakkelijk krijgen van kopen op afbetaling). Meer dan een half miljoen Nederlandse huishoudens leven in armoede en maar liefst 1 op de 5 mensen heeft betalingsproblemen. Zoals eerder aangegeven kan armoede ook gevoelsmatig zijn. Dit blijkt ook uit onze ervaringen met onze deelnemers van de afgelopen jaren. Mensen die een plotselinge daling van hun inkomen zien worden gedwongen om ineens moeilijker te kunnen rondkomen met het geld. Uit ons onderzoek blijkt dat dit inherent is ontstaan door het uitgavenpatroon dat ze eerder gewend waren en gedwongen worden om te relativeren en deze aan te passen. Al snel kan er een gevoel van armoede ontstaan en kunnen mensen hierdoor in de schulden raken wanneer het uitgavenpatroon niet wordt aangepast aan het nieuwe inkomen. Ook kunnen mensen met voldoende inkomen toch in armoede leven doordat ze hun geld eerder uitgeven aan tabak en/of alcohol, in enkele gevallen aan gokverslaving of koopverslaving en in het slechte geval aan drugs. Prioriteiten verschuiven, de woning raakt hierdoor vaak in verval waardoor er een tekort aan voldoende geld voor bijv. kleding en voeding ontstaat maar ook het betalen van de vaste lasten. Hier zou bijvoorbeeld een counselor in combinatie met een budgetcoach ondersteuning kunnen bieden om hun levenswijze te relativeren incl. het te besteden budget. Gezinnen in armoede In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede, in onze doelgroep liggen deze percentages hoger. In ons eigen cliëntenbestand zien wij steeds meer gezinnen die in armoede raken doordat de ouders de maandelijkse rekeningen niet meer kunnen voldoen. Verwacht wordt dat het aantal kinderen in armoede steeds meer zal stijgen door de hogere lasten waarmee de bevolking ieder jaar te maken krijgt zoals de hedendaagse energiearmoede. Kinderen die in armoede leven kunnen noodgedwongen niet meedoen met bijvoorbeeld een (sport)vereniging of kunnen geen verjaardagsfeestje geven of bezoeken omdat zij geen cadeautje kunnen betalen. Ook worden deze kinderen vaker gepest op school omdat ze bijvoorbeeld in tweedehands of merkloze kleding rondlopen. Vaak merken de kinderen dat hun ouders verdrietig of boos zijn en voelen ze zich daardoor schuldig waar er ook psychische armoede ontstaat. Veel kinderen nemen een baantje om hun ouders te ondersteunen in plaats van spelen met hun vriendjes of vriendinnetjes. Er zijn zelfs kinderen die stelen om aan eten of kleding te komen. Veel van deze gezinnen halen hun voedsel bij de voedselbank. Maar ook de voedselbank raakt steeds meer in een crisis. Er ontstaat een probleem tussen vraag en aanbod omdat er meer mensen voedsel en kleding aanvragen dan dat er binnenkomt. Doelgroep Alle kwetsbare inwoners in de regio Den Haag die leven in armoede of armoede ervaren, in het bijzonder migranten en statushouders. Gevolgen voor mensen in armoede: De afgelopen jaren hebben we helaas moeten ervaren wat de gevolgen voor mensen in armoede zijn door o.a. de huidige energiecrisis en andere effecten van de negatieve situatie(s) in de wereld; - Stress, depressies, chronische aandoeningen, minimale tevredenheid van het leven, lage eigenwaarde en zelfs een kortere levensduur; - Langdurige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid; - Negatief effect op eigen kinderen en de kinderen in de buurt; - Geen geld voor verenigingen, sportclubs, uitgaan, visite, schoolreisjes en activiteiten of erger geen ontbijt en/of zelfs lunch voor de kinderen; - Spanningen, relatiebreuken, opvoedingsproblematiek en/of huiselijk geweld; - Toename van eenzaamheid, sociaal isolement en gevoelens van sociale uitsluiting; - Vergroting van de kans op zelfmoord; - Verdwalen richting criminaliteit; Missie en visie van het project Op basis van het kader dat is gegeven binnen het rijksbeleid, de input vanuit de gemeenschap en betrokken partijen, statistische gegevens van onze gemeente en inzichten over het bestrijden van armoede, zien we de volgende visie en missie op het bestrijden van armoede. Missie Minder armoede in de regio Den Haag Onze missie met dit project is het terugdringen van armoede in de regio Den Haag en het voorkomen dat mensen, en kinderen in het bijzonder, in armoede leven. We willen over een jaar dat minder inwoners in onze regio te maken hebben met armoede, zichtbaar of onzichtbaar. Visie Onze visie op de nieuwe manier van armoedebestrijding kenmerkt zich hoofdzakelijk door: Preventie, Participatie en Vangnet Preventie Wij vinden dat het belangrijk is om tijdig armoede te onderkennen, signalen op te vangen en hier op een respectvolle manier op in te spelen. Dit betekent o.a. verbindingen leggen tussen mensen onderling en de verbindingen intensiveren binnen de netwerken die we ter beschikking hebben, zodat grotere problemen in financiële of emotionele zin voorkomen kunnen worden. Participatie Wij hebben ervaren dat de snelste weg om uit de armoede te komen het meedoen in de maatschappij is en het verbeteren van de financiële situatie. Meedoen kan via een zinvolle invulling van de dag en week en ook via betaald of onbetaald werk. Vangnet We leggen dus de nadruk op preventie en participatie. Als ondanks de ondernomen acties toch blijkt dat iemand (tijdelijk)(financiële) ondersteuning nodig heeft, willen we hen een passend vangnet bieden. In dat verruimde vangnet is extra aandacht voor de gezinnen, kinderen en ouderen. Juist voor die groep willen we in samenwerking met de lokale partners zorgen voor een veilig (financieel) klimaat waarin zij volop kunnen meedoen in de maatschappij. Een belangrijk onderdeel van het beleidsplan armoedebestrijding is dan ook het verbeteren van de toegankelijkheid (het verlagen van de drempels) van de dienstverlening en regelingen/voorzieningen. Duidelijke communicatie is daarbij essentieel. Onze ambitie Onze ambitie is om sociaal maatschappelijke instellingen, culturele organisaties, onderwijs en het bedrijfsleven in de regio Den Haag te verbinden en samen met haar omliggende gemeenten de handen in elkaar steken om met elkaar de mensen binnen onze samenleving te versterken en de leef kwaliteit van alle mensen te laten floreren. Enkele voorbeelden zijn: - Armoedebestrijding repressief en preventie; - Een betere integratie; - Bemiddelen tussen vraag en aanbod op het gebied van materieel, kennis, kunde en menskracht waarin we bedrijven willen stimuleren om een actieve(re) rol te nemen in onze participatiesamenleving door maatschappelijk betrokken te ondernemen zoals het geven van eerlijke kansen en het creëren van werk(plekken); - Structureel willen we ons richten op alle uitdagingen van onze ambitie, op maatschappelijke vraagstukken door de kracht van ons netwerk in te zetten en samen met het bedrijfsleven en stakeholders deze te beantwoorden; Ons plan Armoedebestrijding Stichting Rumi is van mening dat in de armoedebestrijding gezinnen met kinderen en ouderen een hoge prioriteit verdienen. Om mensen echt structureel uit de armoede te halen bestrijding, is geld geven niet de enige oplossing , maar wel ondersteuning en begeleiding, gericht op de eigen kracht . Hoe langer de armoede situatie heeft geduurd, hoe langer die begeleiding nodig zal zijn. Onoplosbaar onvermogen moet tijdig worden onderkend. Laagdrempelige beschikbare vertrouwde hulpverlening door ons als stichting Rumi zien wij daarom als een noodzakelijke randvoorwaarde. Stichting Rumi wil niet alleen pleisters leggen op armoede. Zij worden geholpen voor dat moment, je geeft ze een stukje levensvreugde, maar uiteindelijk heb je een (tijdelijk) gat gevuld en vallen deze gezinnen weer terug in hun oude patronen met alle gevolgen van dien. Wij van stichting Rumi zijn ervan overtuigd dat een projectmatige, structurele en doelmatige aanpak een beter resultaat op langere termijn geeft. Plan van aanpak Om onze ambitie te verwezenlijken hebben wij een weloverwogen en doordacht plan gemaakt die in meetbare stappen zijn te bewandelen; De start Wij zouden in vier aaneengesloten weken willen starten met voorlichtingsdagen. Na dit traject willen we een of meerdere dagen van ontspanning aanbieden om de doelgroep die leven in armoede bij elkaar te brengen. Een dag, even zonder zorgen, waarop de deelnemers alle aandacht krijgen en een beetje verwend worden. Als ze ontspannen zijn staan zij meer open voor kennismaking met ons als stichting en haar medewerkers waardoor er motivatie ontstaat om de volgende stap te zetten. Onderkenning en relativering In deze fase willen wij middels thema en informatie dagen realiseren dat het besef van eigen armoede een plaats gaat krijgen. Belevenis met lotgenoten zal de 1e stap zijn naar onderkenning en relativering dat zij niet alleen zijn en men de volgende stap kan zetten. De route Dit is de fase waarin deelnemers hun problemen niet alleen hebben onderkent maar ook kunnen relativeren dat er iets moet veranderen. Wij willen laten zien dat er iets kan veranderen als je je aan je eigen route en stappenplan houdt. Een Plan van Aanpak (PVA) waarin structurele veranderingen noodzakelijk zijn. In deze fase geven wij uitleg en voorbeelden om de 1e structuren van het fundament van hun leven weer op te kunnen bouwen. Als dat besef er is zullen zij hun route weer hervinden. Stap 1: voorbereiden : Analyseren van de situatie binnen de regio Den Haag. Zo krijgen we een goed beeld van wat er speelt op het gebied van armoede en schulden. Stap 2: verkennen : Onderzoekt wat goed werkt en wat er beter kan. Na deze stap weten we wat de successen, knelpunten en mogelijkheden zijn. Stap 3: Verbeelden : Het formuleren van een gezamenlijk doel. Welke concrete acties nodig zijn om dat doel te bereiken. Wat kun je doen om mogelijke risico’s te verkleinen. Na deze stap is duidelijk wie wat doet en kent de deelnemer de risico’s. Stap 4: vormgeven : Je gaat in de praktijk aan de slag. Als er knelpunten zijn, kijk dan met elkaar wat er nodig is om het doel alsnog te halen. Stap 5: verankeren: Wat is er tot nu toe bereikt? Wat gaat nog niet goed? Plan een eindevaluatie en formuleer aanbevelingen voor verdere ontwikkeling en voortzetting van het beleid. De individuele reis Tijdens deze fase zullen de deelnemers uitgenodigd worden om de eigen situatie in kaart te brengen. Met een allround coach brengen we tijdens het intakegesprek de huidige situatie in kaart waardoor het probleem inzichtelijk wordt. Pas als het probleem inzichtelijk is kan er een trajectplan worden opgesteld waardoor de individuele reis daadwerkelijk kan beginnen samen met bijvoorbeeld een budgetcoach, counselor of Lifecoach. De horizon Vanuit ervaring weten we dat, net als vele reizen dit traject soms moeilijk kan zijn maar zullen de deelnemers uiteindelijk de horizon weer zien. Dit is de fase waarin wij ondersteuning bieden en hen daadwerkelijk verder helpen op allerlei gebieden om weer op eigen kracht verder te gaan en uit de armoede te komen. Arbeidsmarkt Tijdens of na het beleven van deze reis willen wij daar waar kan of nodig is onderzoeken of de weg naar de arbeidsmarkt weer hervonden kan worden waardoor de eventuele schulden van deelnemers niet alleen zullen worden opgelost maar ook financieel zullen floreren. Hiervoor willen wij in contact treden met ons netwerk van werkgevers. Voor werkgevers is het bieden van een werkplek aan deze doelgroep vaak een onderdeel van het eigen sociaal beleid, maar het levert ook een waardevolle bijdrage aan de diversiteit op de werkvloer. De deelnemers met een afstand tot de Arbeidsmarkt zijn enorm gemotiveerd en willen niks liever dan hun plek op de arbeidsmarkt innemen. Organisaties met een divers personeelsbestand zijn vernieuwender, creatiever en lossen problemen beter op. Een Win-Win situatie voor de doelgroep, de werkgever en indirect voor de gemeente omdat zij dan financieel onafhankelijk zullen worden. De gids Stichting Rumi is hierin de gids die de deelnemers begeleid op hun tocht naar hun bestemming. De gids waar men kan vragen of dit de juiste weg. De gids die structureel contact zoekt of alles naar wens is. Die gids wil stichting Rumi zijn. Onze doelen Wij willen steun bieden waar het sociale vangnet tekortschiet zodat onze doelgroep; - Financieel zelfredzaam kan zijn; - Weer ruimte krijgt om te (kunnen) leven; - Lichamelijke en mentale gezondheid kunnen ervaren; - Eerlijke kans krijgen binnen de Nederlandse samenleving; - Zichzelf weer terug kan vinden; - Een volwaardig bestaan krijgt; - Weer gebruik (durven) maken van gezondheidzorg zonder te denken aan de stress of ze het wel kunnen betalen; - Financieel onafhankelijk wordt zodat ook de gemeenten ontlast worden van financiële ondersteuning; - Beter aansluit op de Nederlandse maatschappij, zoals re-integratie; De voorbereiding Deelnemers die leven in armoede. - In de voorbereiding maken wij gebruik van ons eigen netwerk. Doordat stichting Rumi gespecialiseerd is in het werken met en begeleiden van statushouders en migranten, die vaak behoren tot mensen in armoede of mensen kennen die in armoede leven, hebben wij de doelgroep goed in beeld. Lokale samenwerkingspartners - Buiten dat willen wij sociaal maatschappelijke organisaties uit ons eigen netwerk maar ook nieuwe benaderen, die betrokken zijn met de gekozen doelgroep en/of werken en kennis en ervaring daarmee hebben. - Ook het benaderen van het bedrijfsleven dat uitgedaagd wordt om zich in te zetten voor deze doelgroep behoort tot de mogelijkheden. Campagne - Er wordt een campagneteam geformeerd. Deze maken lokaal de afspraken en betrekken de juiste partijen en regelen de exacte invulling; - Communicatie via de website en sociale media zoals Facebook, LinkedIn, etc.; - Websites van samenwerkende partners; - Flyers, posters; Projectbeschrijving Met stichting Rumi realiseren wij unieke verbindingen tussen hulpverleners (De gemeente, organisaties, stichtingen en bedrijven) en deelnemers. Verbindingen waarbij zowel de gever als de ontvanger wordt meegenomen in de rijkdom van geven. Door het invullen van hulpvragen van kwetsbare inwoners van de regio Den Haag verlichten wij de noden. Wij hanteren hierbij de volgende aanpak: - Hulpvragen worden ingediend via coaches en begeleiders van stichting Rumi; - De hulpvraag wordt gecontroleerd en wanneer deze binnen de criteria past wordt er eventueel een huisbezoek gepland. Tijdens het huisbezoek wordt er onderzocht of de vraag legitiem is en hoe de situatie zo goed mogelijk kan worden verbeterd; - Het projectteam van stichting Rumi gaat op zoek naar een lokale ondernemer uit het ondernemersnetwerk die bereid is om ondersteuning te bieden en belangeloos wilt oplossen; - Asielzoekers die een tijdelijk verblijf hebben geven we de kans iets voor een ander te doen en kunnen al vrijwilliger meehelpen en zo ook hun Nederlandse taal versterken; - De ondersteuning vindt plaats en de coördinatie van stichting Rumi zorgt voor enthousiasme achteraf bij zowel de gever als de ontvanger; - Na afloop van de ondersteuning wordt de deelnemer uitgedaagd en geholpen om zelf een goede daad aan iemand anders door te geven door bijvoorbeeld als vrijwilliger mee te draaien binnen dit project; Daarnaast werken wij continu aan het uitbreiden en versterken van ons netwerk met betrokken ondernemers en sociaal maatschappelijke organisaties. Coördinatie, communicatie, administratie en vrijwilligersondersteuning is tevens onderdeel van ons werk als stichting. Enkele voorbeelden van hulpvragen uit de praktijk: - Een alleenstaande moeder krijgt nieuwe sloten. Dat biedt veiligheid i.v.m. gewelddadige ex-partner die het gezin bedreigt; - Een vrijwilliger doet boodschappen voor een bewoner met reuma; - Een kapperszaak knipt klanten van de voedselbank; - Sporten wordt mogelijk gemaakt tegen een zeer gereduceerd tarief; - Een jurist lost een juridische vraag op voor een arm gezin waarvan de vader onterecht zijn baan dreigt te verliezen; - Een alleenstaande moeder krijgt een voedselpakket omdat ze geen geld meer heeft om haarzelf en de kinderen te voeden; Projectfases Voorbereidingsfase (maart 2023) - Werving deelnemers en vrijwilligers, eerste contact leggen; - Opstellen communicatiematerialen, interne training, et cetera; - Ruimtes voor bijeenkomsten vinden en vastleggen; - Coördinatie en matching bij het oplossen van hulpvragen; - Werving en inzet van partners; - Relatiebeheer met maatschappelijke organisaties; Uitvoeringsfase (april 2023 - maart 2023) - Problemen van hulpvragers aannemen, analyseren, oplossen; - Opstellen individuele trajectplannen met deelnemers en coaches; - Uitvoeren individuele en gemeenschappelijke trajecten; - Creatie van een netwerk van betrokken lotgenoten en hulpinstanties; - Kennis van diverse mogelijkheden voor financiële hulp(verlening); - Inzicht en omgang eigen budget; - Activatie van opgedane kennis in de praktijk; Evaluatiefase (april 2023) - Wat hebben we bereikt; - Wat hebben we geleerd; - Nazorg deelnemers en coaches; - Evaluatie individuele en gemeenschappelijke trajecten; Resultaten Hulp geven aan een ander geeft een gevoel van geluk. Dat is waar we bij Stichting Rumi in geloven. Waarom maakt hulp geven je nu gelukkig? Is dat wel zo? Wij vinden dat Nederland een prachtige plek is, vol mooie mensen en middelen en er is genoeg voor iedereen, alleen helaas is de realiteit dat niet altijd iedereen ‘genoeg’ heeft. Het zou jezelf en de ons land mooier maken als we open staan voor de nood van een medemens. Echt hulp geven heeft effect omdat: - Het een band creëerteen relatie tussen de twee werelden van de gever en de ontvanger; - De hulpvrager wordt geholpen en/of verlicht in zijn/haar nood; - De hulpgever ervaart voldoening van zijn/haar inzet; - Als je hulp ontvangt inspireert het jou om iets in jouw eigen mogelijkheden door te geven aan een ander; Themadagen Schema themadagen 2023-2024 - April 2023 Welkom Wat is armoede Aftrap wat is armoede. Uitleg over armoede, dialoog, verbinding Doel Meer kennis en inzicht over armoede en wat kun je eraan doen. Waar sta je nu en wat wil je bereiken? - Juni 2023 Checklist schulden Betalingsachterstanden of schulden: Inzicht en hulp bij het oplossen. Doel Welke hulp is er als het lastig is de rekeningen te betalen. Wat zijn de regels rond betalingsproblemen of schulden. - Augustus 2023 Netwerken Sta ik alleen? Bij wie kan ik terecht? Wat kan ik van ervaringsdeskundigen of lotgenoten leren? Doel Het belang van netwerken, je bent niet alleen. Ontvang of geef tips om elkaar te helpen. - Oktober 2023 NIBUD Persoonlijk Budgetadvies Persoonlijk Budgetadvies volgens het NIBUD. Hoe werkt een huishoudboekje? Doel Inzicht in je geldzaken. Kosten besparen. Beter overzicht en meer rust. - December 2023 Hulpmiddelen Uitleg over de hulpmiddelen of acties die er zijn om de financiële lasten te verlichten of mogelijkheden te creëren. Doel Creëren van faciliteiten zoals sporten en andere mogelijkheden. Februari 2024 Wat heb ik bereikt? Terugblik op je situatie waar je vandaan komt, waar sta je nu en de weg ernaartoe. Tevens een afsluitingsbijeenkomst Doel Leren van de opgedane kennis. Wat was goed en wat kon beter? Deelnemers Stichting Rumi denkt 50 deelnemers te kunnen helpen middels een langdurig traject van max 1 jaar en tot 200 deelnemers te helpen in een kortdurend traject of sporadisch. Personeelskracht (Vrijwilligers) Stichting Rumi denkt hiervoor 35 vrijwilligers en een aantal stagairs in te zetten voor de diverse trajecten zoals in de aanpak van het stappenplan is benoemd. Betaalde kracht : 1 Projectleider Dit project wordt op een projectmatige wijze aangepakt en inzichtelijk gemaakt op basis van de eerdergenoemde punten zoals voorbereiding, ons plan en doel. Projectleider is verantwoordelijk voor de - Planning en de begroting van het project - Organiseren van de uitvoering - Het samenstellen en aansturen van het projectteam (vrijwilligers en stagairs). - Het bewaken van de voortgang en projectrisico’s - Het oplossen van eventuele problemen binnen het project. - Verantwoordelijk voor de informatievoorziening rondom projecten en het creëren van draagvlak bij alle interne- en externe partijen. - De communicatie naar stakeholders van het project. - Hij rapporteert aan het bestuur. Lokale samenwerkingspartners zijn: - Stichting Reach & Teach - Stichting Taal Taal - Voedselbanken Haaglanden (Regionaal Distributiecentrum Haaglanden) - Stichting IDB - Stichting Leergeld - Stichting Cash2grow - Stichting Kessler Nawoord - Stichting Rumi wil financiers, deelnemers en samenwerkende partners zoals de Gemeente Den Haag laten zien dat er d.m.v. preventie en bestrijding armoede kan en moet worden bestreden. - Stichting Rumi wil met het project “Een tegen armoede “kansen bieden op een menswaardig bestaan. - Stichting Rumi wil samen met de deelnemer(s) en de verschillende partners (ketensamenwerking) een fundament bouwen om armoede zichtbaarder te maken en preventief en/of actief bestrijden. - Stichting Rumi wil dat deelnemers zowel emotioneel als fysiek geholpen worden zodat hun menselijke waarde binnen de Nederlandse samenleving in het bijzonder binnen de gemeente Den Haag wordt vergroot. - Na succes willen we dit project en onze diensten uitbreiden naar de diverse gemeentes binnen en rondom de regio Den Haag. Beleidsdialoog Vanuit de omschreven missie wil Stichting Rumi in nauw overleg met gebruikers en overheid komen tot een goede keuze van de activiteiten en diensten van dit project “Een tegen armoede”. De politiek-bestuurlijke doelen van de overheid zijn daarbij een belangrijke leidraad. In een beleidsdialoog met de gemeente, betrokken samenwerkingspartners en klanten/gebruikers wil Stichting Rumi de activiteiten verder vormgeven en ontwikkelen. Daarbij willen wij ook afspraken maken over te leveren diensten en de financiering daarvan. De na te streven relatie is te omschrijven als strategisch partnerschap.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
50 uren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
Aantal
500 euro
Indicator
schuldhulpverlening
Effect
Aantal
50 personen/ gezinnen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
250 personen
2

Geen honger

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
50 consumenteneenheden
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
Aantal
10 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
lotgenotencontact - fysieke bijeenkomst
Effect
Aantal
60 uren
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
30 personen
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
50 personen x gemiddeld aantal uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
15 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
50 partijen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 9 mei – 16 mei

MAEX Impuls Groene Hart 2023 ronde 1