Bruggenbouwers in stad en buurt

EMCEMO als stedelijke zelf organisatie wil in samenwerking met een coalitie van lokale migrantenorganisaties, instellingen voor zorg & welzijn, kennisinstituten, onderwijsinstellingen, uitvoerende instellingen en organisaties voor sport en cultuur een integrale aanpak initiëren. Amsterdam wil een inclusieve stad zijn en daarom is het van belang...

dat alle bewoners van de stad in hun kracht worden gezet. EMCEMO constateert dat de bedoelingen van het gemeentelijk beleid op stedelijk-, stadsdeel- en wijkniveau oprecht zijn maar EMCEMO ziet tegelijkertijd dat er kloof bestaat tussen de implicatie van het beleid op het bied van burgerschap, zorg en sociaaleconomische ontwikkeling bij specifieke groepen die moeilijker bereikbaar zijn. EMCEMO heeft de kennis en ervaring om die kloof te dichten en de empowerment van die niet bereikte groepen te faciliteren en te implementeren. In die zin heeft dit integrale projectplan een meerwaarde ten opzichte van het bestaande beleid. De meerwaarde voor de specifieke doelgroepen is evident en door de verschillende contacten tussen burgers onderling en organisaties & instanties zal de sociale cohesie op wijk- en buurtniveau worden versterkt. De filosofie van EMCEMO als het gaat om integrale aanpak is gericht om een groot deel van de ondersteuning & zorg dichtbij in de wijk en de buurt te organiseren. Een belangrijk kenmerk is laagdrempelig beschikbaar en zichtbaar zijn voor de specifieke doelgroep. EMCEMO heeft ervaring met het tijdig signaleren van en interveniëren van geluiden van bewoners in de wijk. Daarnaast vormt een onderdeel van de integrale aanpak dat er een goede samenwerking plaatsvindt tussen professionals, maar ook met de specifieke doelgroep met hulp van mantelzorgers en vrijwilligers. Een ander element van de integrale aanpak is dat er vroegtijdig, preventief geïntervenieerd, zodat escalatie van problemen kan worden voorkomen. Het integraal werken betekent dat EMCEMO als initiator de regie heeft over de drie thema’s. Een integraal werkende organisatie bevindt zich in een dynamische omgeving waarbij wordt gewerkt met de gestelde maatschappelijke doelen en waarden. Het bevorderen van zelfregie en zelfredzaamheid bij de doelgroep is daarbij het uiteindelijke doel. Met de focus op de versterking van verschillende initiatieven op het gebied van armoede, polarisatie en antiracisme.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.